Paul Zech, Arbei­ter­dich­ter zu Ber­lin, Bron­ze, 1920 (in Privatbesitz)

Paul Zech (* 19. Febru­ar 1881 in Brie­sen, West­preu­ßen; † 7. Sep­tem­ber 1946 in Bue­nos Aires) war ein deut­scher Schriftsteller

Wikipedia-​Eintrag

Bei­trä­ge im WPrJb bzw. in DW:

  • Sieg­fried Haer­tel: Paul Zech. Ein Dich­ter aus Briesen/​Westpreußen, WPrJb 22 (1972), S. 91–95